ALLTEN NV hecht veel belang aan de privacy van haar websitegebruikers en klanten. Daarom stellen wij alles in het werk om te voldoen aan de regelgeving ter bescherming van de privacy van zowel de aangeslotene als elke andere natuurlijke persoon die met de aangeslotene verbonden is.

Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

1. Verwerkte persoonsgegevens:

ALLTEN NV verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 

– Specifiek vermelde gegevens: gegevens die door de aangeslotene zijn gespecificeerd, zoals naam (voor- en achternaam), postadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), kantoornummer en e-mailadres.

– Automatisch verstrekte gegevens: automatisch verzamelde gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker, het type browser en het besturingssysteem van de computer.

 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens :

Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

– Opvolging van de verzoeken van klanten en gebruikers van onze sites in het kader van de uitvoering van het contract,

– Reclame en/of commerciële communicatie over hun producten en diensten,

– Klanteninformatie.

 

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslag voor de verwerking :

In het kader van de uitvoering van het contract is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ALLTEN NV (hierna “de Verantwoordelijke“), met maatschappelijke zetel te ALLTEN NV – Louizalaan 162 b8, 1050, Brussel – België.

De verwerking van persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze site (en eventueel van andere verwante natuurlijke personen) is gebaseerd op :

– Artikel 5 a) (toestemming) en b) (uitvoering van het contract) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en

– Artikel 6.1. a) (toestemming) en b) (uitvoering van de overeenkomst) van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming).

 

4. Toegang, wijziging of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens:

ALLTEN NV verbindt zich ertoe een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kan iedere natuurlijke persoon toegang krijgen tot de gegevens, verwerkt door de Verantwoordelijke,  die hem/haar betreffen en, indien van toepassing, verzoeken om rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, of zich verzetten tegen de verwerking, of verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en er een kopie van verkrijgen.

Bovendien heeft hij/zij het recht de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Hij/Zij kan deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door een verzoek per e-mail te richten aan info@allten.be. 

Hij/zij kan zich te allen tijde, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor commerciële prospectie en/of zijn/haar toestemming voor overdracht van zijn/haar gegevens intrekken. Hij/zij kan deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door een verzoek per e-mail te richten aan info@allten.be. Hiermee zal binnen de wettelijke termijnen rekening worden gehouden.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor de klant en andere gebruikers van deze website om vragen van ALLTEN NV te beantwoorden, maar als dit niet gebeurt, kan dit tot gevolg hebben dat ALLTEN NV niet in staat of niet bereid is een (pre)contractuele relatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een door de klant of een derde voor de klant gevraagde transactie uit te voeren.

De door de klant en de gebruiker van de website verstrekte persoonsgegevens worden door de Verantwoordelijke strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving verwerkt.

In het geval van elektronische overdracht van dergelijke gegevens en aangezien Internet geen volledige veiligheid biedt, kan de privacy echter alleen worden gewaarborgd indien de gegevens worden overgedragen via communicatiekanalen waarvan ALLTEN NV uitdrukkelijk verklaart dat zij beveiligd zijn.

De klant en de gebruiker van de website heeft het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming (Persstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: commission@privacycommission.be).

5. Geautoriseerde derden voor de communicatie van persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan door de Verantwoordelijke aangewezen derden, wier tussenkomst noodzakelijk is om een van de in dit contract genoemde doeleinden te realiseren en die uitsluitend handelen op aanwijzing van de Verantwoordelijke.

6. Einde verwerking :

De persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de opvolging van de verzoeken van de klant en de websitegebruiker en de algemene visie van de aangeslotene in het kader van de uitvoering van het contract, worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van één jaar na het einde van de contractuele relatie;

Indien nodig behoudt ALLTEN N.V zich ook het recht om deze gegevens langer te bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen (bv. boekhouding) te voldoen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op reclame en/of informatie- en marketingcommunicatie worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van twee jaar na afloop van het contract, waarna ze worden gewist. 

Op zoek naar een ruimte voor uw bedrijf ?

Allten is een professioneel bedrijfsvastgoed makelaar met de missie om het perfecte gebouw te vinden voor uw bedrijf.

Vind een pand